شماره مناقصه:
95-409
موضوع مناقصه:
مزایده ماشین آلات سبک مازاد شرکت پتروشیمی پارس
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1395/07/20
آخرین مهلت:
1395/07/14

فرم شرایط شرکت در مزایده شماره 409 -95 ماشین آلات سبک مازاد شرکت پتروشیمی پارس(سهامی خاص)

   

شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد ( 9 ) دستگاه ماشین آلات سبک مازاد «بشرح لیست پیوست» را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل به شرکت در این مزایده می توانند نسبت به بازدید وسائط نقلیه اقدام و کلیه مدارک خود را بشرح زیر بند 4 تا آخر وقت اداری روز  14/07/1395 تکمیل و تحویل دبیر خانه کمیته مازاد نمایند .

شرکت کنندگان در مزایده لازم است به نکات ذیل توجه نمایند :

1-پیشنهاد دهندگان باید نسبت به بازدید و بررسی همه جانبه کلیه عوامل و شرایطی که ممکن است بنحوی در تعیین مبلغ پیشنهادی موثر باشد اقدام نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد خود ، فرم شرایط شرکت در مزایده را دقیقا مطالعه و بررسی و از مفهوم جزء به جزء آنها اطلاع کامل حاصل نمایند . واحد خدمات اداری مستقر در محل شرکت پتروشیمی پارس آماده پاسخگویی و راهنمایی در زمینه هرگونه ابهام و ارائه توضیحات مقتضی می باشد . طرح هرگونه عذر و  بهانه از طرف پیشنهاد دهنده مردود و غیر قابل قبول خواهد بود .

2-این شرکت در رد یا قبول تمام یا بخشی از پیشنهادات واصله همچنین رد یا قبول تمام یا بخشی از پیشنهادات ناقص یا مبهم یا مشروط و پیشنهادهایی که            با شرایط این مزایده مغایرت داشته و یا بعد از موعد مقرر فوق الذکر ، تحویل گردد مختار است و ارائه دهندگان پیشنهاد حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی در این خصوص نخواهند داشت . هیچ یک از پیشنهادات قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعلام کتبی درباره چنین قبولی بوسیله  این شرکت برای پیشنهاد دهنده فرستاده شده باشد . پس از اعلام برنده / برندگان مزایده به غیر از سپرده های نفر برنده و نفر دوم ، سپرده های سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد . چنانچه این شرکت به هر علت از واگذاری موضوع مزایده به برنده/ برندگان مزایده منصرف گردد سپرده برنده مزایده ، مسترد می گردد و برنده / برندگان مزایده از این بابت حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی تحت هر عنوان منجمله خسارت و غیره نخواهد داشت .

3-نشانی شرکت کنندگان همان است که در برگ نرخ پیشنهادی ذکر شده و مکاتباتی که به آدرس مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید مگر اینکه هرگونه تغییری در نشانی ، قبلا و کتبا به دبیر خانه کمیته مازاد اطلاع داده شده باشد .

4-اسناد و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده پس از تهیه و تکمیل توسط پیشنهاد دهنده باید بشرح زیر تفکیک و در 3 پاکت لاک و مهر شده به اسامی  پاکت «الف» ، پاکت «ب» و پاکت «ج» و صرفا با ذکر عنوان مزایده در روی آن ، بدون اشاره به محتویات مربوطه و یا هرگونه اطلاعات دیگر ، تحویل گردد .

5-پاکت «الف» : صرفا حاوی «سپرده شرکت در مزایده» معادل 5% مبلغ اعلامی بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی / وجه نقد واریزی به حساب بانکی شرکت ( در صورت واریزنقدی: حساب شماره 2643033340 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه پارس ) و یا سفته معتبر میباشد .

6-پاکت «ب» :

اشخاص حقوقی : صرفا حاوی تصویر اساسنامه شرکت ، تصویر آگهی آخرین تغییرات اساسنامه ای ، کد اقتصادی ، کد پستی و آدرس بانضمام یک نسخه مهر و امضا شده فرم شرایط شرکت در مزایده . 

اشخاص حقیقی : صرفا تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، کد پستی و آدرس بانضمام یک نسخه مهر و امضاء شده فرم شرایط شرکت در مزایده .

7-پاکت «ج» : صرفا حاوی برگ پیشنهاد قیمت که باید بدون قلم خوردگی و بطور خوانا نوشته شده باشد و چنانچه پیشنهاد دهندگان در ارایه نرخ های پیشنهادی و در محاسبات خود ، دچار اشتباهی به ضرر خود شده باشند حق هیچ گونه ادعایی نخواهند داشت و در هر حال نرخهای پیشنهادی که در فرمت مربوطه قید گردیده ملاک عمل قرار خواهند گرفت . چنانچه بین نرخ تحریر شده به حروف و نرخ تحریر شده به عدد اختلاف وجود داشته باشد نرخ تحریر شده به حروف ملاک خواهد بود ضمن اینکه این شرکت میتواند پیشنهاد دهنده را از اعداد شرکت کنندگان در مزایده حذف نماید و پیشنهاد دهنده حق اعتراض نخواهد داشت .

8-کلیه هزینه های چاپ آگهی ، بیمه ، حمل و نقل ، خلافی ، عوارض ، مالیات ،گمرگ و عوارض کارشناسی وسائط نقلیه بعهده برنده/برندگان مزایده می باشد .

9-هزینه های مرتبط با شماره گذاری وسایل نقلیه مذکور و پیگیری های مربوطه برعهده برنده / برندگان مزایده خواهد بود .

10-پیشنهادات واصله از تاریخ تسلیم که در دعوتنامه ذکر شده است تا سه ماه معتبر خواهد بود ، در این مدت شرکت میتواند در هر موقع قبولی پیشنهاد را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهنده اعلام نماید . پیش از اعلام کتبی چنانچه برنده / برندگان مزایده پیشنهاد خود را مسترد دارند و یا به هر دلیلی از انجام مراحل تحویل موضوع مورد مزایده خودداری نمایند ، سپرده وی به نفع این شرکت ضبط خواهد شد . 
فایل:
شرکت پتروشیمی پارس
دفتر مرکزی : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان پردیس، پلاک 52
کارخانه : بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پتروشیمی پارس
کد پستی: 11370-75118 صندوق پستی: 163 - 75391 تلفن : 5 - 37263880 - 077
 فاکس سرور: 37263874-077 فاکس روابط عمومی: 37295803-077
پست الکترونیکی : Info@parspc.ir امور سهام: 88036097-021 دفتر مرکزی: 88034126-021
اینستگرام : www.instagram.com/pars.p.c
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت پتروشیمی پارس میباشد.
Powered by DorsaPortal