شرکت پتروشیمی پارس
حضورنمایندگان پتروشیمی پارس در اولین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل
 
 اولین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل برای حمایت و بهره گیری حداکثری از توان داخل به ویژه استفاده از ظرفیت ها و شرکت های دانش بنیان و همچنین دستیابی صنعت پتروشیمی به جایگاهی ممتاز در جهان، گردهمایی تخصصی و فنی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش سالن نمایشگاه بین المللی با حضور بیش از 140شرکت داخلی از27 بهمن آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس، از جمله محورهای این حرکت بزرگ ، استفاده از توان داخلی در زمینه‌ تولید محصولات و خدمات، خریـد حداکثری محصولات ایرانی در راسـتای حمایـت از تولیـدکننـدگان داخلـی، مشـاوره، مهندسـی، اسـتفاده از ظرفیت شـرکت‌هـای دانش‌بنیـان و نوآور، توجه به تقویـت زنجیره تولیـد و پایین دستی صنعت پتروشـیمی و راه‌انـدازی نهضـت سـاخت داخـلی در صنعت پتروشـیمی، تعمیق ارتبـاط تنگاتنگ بین ارکان و مجتمع های پتروشیمی با ارائـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محصولات مرتبـط است.

 در این نمایشگاه نمایندگان شرکت پتروشیمی پارس نیزحضور دارند
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/11/27
ساعت:
09:46
تعداد بازدید:
1566
Powered by DorsaPortal